Ophlemhln j: Exchange Server 2010 SP1

Onqkedmee hglememhe p`gdek`: 2011-04-24

Openap`gnb`mhe qndepfhlncn — }rn opnveqq m`dkef`yecn tnpl`rhpnb`mh qnnayemh dk j`fdncn onksw`rek. Menaundhlnqr| openap`gnb`mh qndepfhlncn nap`a`r{b`elncn qnnayemh g`bhqhr nr ecn m`gm`wemh h tnpl`r`. Openap`gnb`mhe qndepfhlncn qnnayemhi, nrop`bkemm{u onksw`rekl b rni fe npc`mhg`vhh Microsoft Exchange Server, me rpeaserq. Openap`gnb`mhe lnfer onrpeanb`r|q rnk|jn dk qnnayemhi, nrop`bkel{u bmexmhl onksw`rekl.

B npc`mhg`vhh Exchange Server 2010 openap`gnb`mhe qndepfhlncn b{onkmer jk`qqhthj`rnp m` qepbepe q sqr`mnbkemmni pnk|~ rp`mqonprmncn qepbep`-jnmvemrp`rnp`. Jk`qqhthj`vh j`fdncn onkswemmncn qnnayemh opnhgbndhrq onqke ecn onleyemh b nweped| oeped`wh. Jpnle p`gpexemh onksw`rekei h l`pxpsrhg`vhh openap`gnb`mhe qndepfhlncn qnnayemh b{onkmerq oeped onleyemhel qnnayemh b nweped| dnqr`bjh. Eqkh ndmn qnnayemhe `dpeqnb`mn meqjnk|jhl onksw`rekl, oph openap`gnb`mhh qndepfhlncn nopedekerq ophelkel` jndhpnbj` dk j`fdncn onksw`rek. M` oncp`mhwmnl rp`mqonprmnl qepbepe b{onkmerq qnjp`yemm` jk`qqhthj`vh, b unde jnrnpni openap`gnb`mhe qndepfhlncn me b{onkmerq.

Qndepf`mhe

Qrpsjrsp` qnnayemhi }kejrpnmmni onwr{

Tnpl`r{ qnnayemhi qepbep` Exchange 2010 h Outlook

]kelemr{ openap`gnb`mh qndepfhlncn

Openap`gnb`mhe qndepfhlncn, b{onkmelne dp`ibepnl up`mhkhy`

Menaundhl{ qbedemh n g`d`w`u sop`bkemh, qbg`mm{u q openap`gnb`mhel qndepfhlncn? Ql. p`gdek Sop`bkemhe rp`mqonprm{lh qepbep`lh.

Qrpsjrsp` qnnayemhi }kejrpnmmni onwr{

Wrna{ kswxe onmhl`r| openap`gnb`mhe qndepfhlncn, menaundhln gm`r| qrpsjrsps qnnayemhi }kejrpnmmni onwr{. SMTP-qnnayemhe opedqr`bker qnani na{wmne rejqrnbne qnnayemhe b 7-p`gpdmni jndhpnbje US-ASCII. Qr`md`prmne SMTP-qnnayemhe qnqrnhr hg nohq`mm{u mhfe }kelemrnb.

 • Jnmbepr qnnayemh. Jnmbepr qnnayemh nopedekem b dnjslemre RFC 2821. Nm qndepfhr qbedemh, menaundhl{e dk oeped`wh h dnqr`bjh qnnayemh. Onksw`rekh me bhdr jnmbepr qnnayemh, r`j j`j nm qngd`erq b opnveqqe oeped`wh qnnayemh h t`jrhweqjh me bkerq w`qr|~ q`lncn qnnayemh.

 • Qndepfhlne qnnayemh. Qndepfhlne qnnayemh nopedekemn b dnjslemre RFC 2822. Nmn qnqrnhr hg }kelemrnb, nohq`mm{u mhfe.

  • G`cnknbnj qnnayemh. G`cnknbnj qnnayemh opedqr`bker qnani m`anp onkei g`cnknbj`. Onk g`cnknbj` qnqrnr hg hlemh onk, dbnernwh (:), rek` onk h qnwer`mh gm`jnb bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh (CR/LF).

   Hl onk lnfer bjk~w`r| bqe oew`rm{e rejqrnb{e gm`jh US-ASCII g` hqjk~wemhel dbnernwh (:). B w`qrmnqrh, gm`jh ASCII q 33 on 57 h q 59 on 126 bjk~whrek|mn.

   Rekn onk lnfer bjk~w`r| k~a{e gm`jh US-ASCII g` hqjk~wemhel gm`jnb bngbp`r` j`perjh (CR) h oepebnd` qrpnjh (LF). Qnwer`mhe gm`jnb bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh lnfer ophqsrqrbnb`r| b reke onk, rnk|jn eqkh nmn hqonk|gserq dk p`gbepr{b`mh g`cnknbj`. P`gbepr{b`mhe g`cnknbj` — }rn p`gdekemhe rek` onk g`cnknbj` m` meqjnk|jn qrpnj b qnnrberqrbhh q p`gdeknl 2.2.3 qoevhthj`vhh RFC 2822. Dpsche rpeanb`mh j qhmr`jqhqs rek` onk nohq`m{ b p`gdek`u 3 h 4 qoevhthj`vhh RFC 2822.

  • Rekn qnnayemh. Rekn qnnayemh opedqr`bker qnani m`anp qrpnj rejqrnb{u gm`jnb US-ASCII h qkedser g` g`cnknbjnl qnnayemh. G`cnknbnj h rekn qnnayemh p`gdek~rq osqrni qrpnjni, jnrnp` g`bepx`erq qnwer`mhel gm`jnb bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh. Rekn qnnayemh lnfer nrqsrqrbnb`r|. Mh ndm` qrpnj` rejqr` b reke qnnayemh me lnfer qndepf`r| ankee 997 gm`jnb. Gm`jh bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh nrlew`~r jnmev qrpnjh h lncsr hqonk|gnb`r|q rnk|jn bleqre.

Eqkh qnnayemhe SMTP qndepfhr }kelemr{, nrkhwm{e nr na{wmncn rejqr` US-ASCII, dk qnup`memh }rhu }kelemrnb menaundhln b{onkmhr| jndhpnb`mhe qnnayemh. Qonqna jndhpnb`mh merejqrnbncn qndepfhlncn qnnayemhi nopedekem b qr`md`pre MIME. Qr`md`pr MIME ongbnker hqonk|gnb`r| rejqr, opedqr`bkemm{i gm`j`lh hg dpschu m`anpnb gm`jnb, merejqrnb{e bknfemh, qnqr`bm{e rek` qnnayemhi h onk g`cnknbj`, opedqr`bkemm{e gm`j`lh hg dpschu m`anpnb gm`jnb. Qr`md`pr MIME nohq`m b dnjslemr`u RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048 h RFC 2077. B qr`md`pre MIME nopedekem` qnbnjsomnqr| onkei g`cnknbj`, jnrnp{e g`d`~r dnonkmhrek|m{e `rphasr{ qnnayemh. Mejnrnp{e b`fm{e onk g`cnknbj` MIME nohq`m{ b ophbedemmni mhfe r`akhve.

B`fm{e onk g`cnknbj` MIME

M`gb`mhe onk g`cnknbj` Gm`wemhe on slnkw`mh~ Nohq`mhe

MIME-Version

1.0

]rn onke g`cnknbj` bkerq oepb{l b qnnayemhh, openap`gnb`mmnl b tnpl`r MIME. Nmn qkedser g` dpschlh qr`md`prm{lh onklh g`cnknbj` RFC 2822, mn opedxeqrbser bqel nqr`k|m{l onkl g`cnknbj` MIME. Onwrnb{e jkhemr{ q onddepfjni MIME hqonk|gs~r }rn onke g`cnknbj` dk nongm`mh qnnayemhi MIME. Eqkh }rn onke g`cnknbj` nrqsrqrbser, onwrnb{e jkhemr{ q onddepfjni MIME p`qongm`~r tnpl`r qnnayemh j`j na{wm{i rejqr.

Content-Type

text/plain

]rn onke g`cnknbj` nopedeker rho lsk|rhledh` qndepfhlncn qnnayemh b qnnrberqrbhh qn qoevhthj`vhei RFC 2046. Rho lsk|rhledh` bjk~w`er rho, ondrho h ndhm hkh meqjnk|jn menag`rek|m{u o`p`lerpnb, r`jhu j`j o`p`lerp charset=, jnrnp{i nopedeker jndhpnbjs MIME. Rho{, jnrnp{e m`whm`~rq q +x-;, bk~rq meqr`md`prm{lh. Ondrho{, jnrnp{e m`whm`~rq m` +vnd.;, bk~rq qoevhthwm{lh ondrho`lh jnmjperm{u jnlo`mhi. Qksfa` Internet Assigned Numbers Authority (IANA) beder qohqnj g`pechqrphpnb`mm{u rhonb lsk|rhledh`. Dnonkmhrek|m{e qbedemh ql. b qr`r|e Rho{ lsk|rhledh` MIME (m` `mckhiqjnl g{je).

Rho lsk|rhledh` multipart (qnqr`bmni) ongbnker hqonk|gnb`r| b ndmnl qnnayemhh meqjnk|jn p`gdeknb, hle~yhu p`gm{e rho{ lsk|rhledh`. M`ophlep, b mejnrnp{u onku Content-Type qndepf`rq gm`wemh +text/plain;, +text/html;, +multipart/mixed; h +multipart/alternative;.

Content-Transfer-Encoding

7bit

]rn onke g`cnknbj` lnfer nopedekr| qkeds~yhe u`p`jrephqrhjh qnnayemh:

 • `kcnphrl jndhpnb`mh, hqonk|gsel{i dk openap`gnb`mh rejqr`, nrkhwmncn nr US-ASCII, hkh dbnhwm{u d`mm{u b reke qnnayemh;

 • hmdhj`rnp, nohq{b`~yhi rejsyee qnqrnmhe rek` qnnayemh.

B qnnayemhh MIME lncsr bqrpew`r|q p`gkhwm{e gm`wemh onk g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding. Eqkh onke g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding qndepfhrq b g`cnknbje qnnayemh, ecn deiqrbhe p`qopnqrp`merq m` bqe rekn qnnayemh. Eqkh onke g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding qndepfhrq b ndmni hg w`qrei qnqr`bmncn qnnayemh, ecn deiqrbhe p`qopnqrp`merq rnk|jn m` }rs w`qr| qnnayemh.

Jncd` `kcnphrl jndhpnb`mh ophlemerq j reks qnnayemh, nmn openap`gserq b na{wm{i rejqr b jndhpnbje US-ASCII. ]rn naeqoewhb`er bnglnfmnqr| oeped`wh qnnayemh wepeg ankee qr`p{e qepbep{ nalem` qnnayemhlh SMTP, jnrnp{e onddepfhb`~r rnk|jn rejqrnb{e qnnayemh b jndhpnbje US-ASCII. Gm`wemh onk g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding, sj`g{b`~yhe `kcnphrl jndhpnb`mh, jnrnp{i hqonk|gnb`kq dk openap`gnb`mh rek` qnnayemh:

 • Quoted-printable ]rnr `kcnphrl jndhpser rekn qnnayemh, hqonk|gs oew`rm{e gm`jh US-ASCII. Eqkh rejqr hqundmncn qnnayemh qndepfhr opehlsyeqrbemmn gm`jh US-ASCII, jndhpnb`mhe on `kcnphrls Quoted-printable ongbnker onkswhr| jnlo`jrm{i rejqr, nrmnqhrek|mn ophcndm{i dk wremh. Bqe oew`rm{e rejqrnb{e gm`jh US-ASCII g` hqjk~wemhel gm`j` p`bemqrb` (=) lncsr a{r| opedqr`bkem{ aeg jndhpnb`mh.

 • Base64. ]rnr `kcnphrl jndhpnb`mh bn lmncnl nqmnb`m m` qr`md`pre PEM, nopedekemmnl b dnjslemre RFC 1421. Dk jndhpnb`mh rek` qnnayemh b }rnl qksw`e hqonk|gserq 64-gm`jnb{i `kt`bhr h gm`jh g`onkmemh b{bnd`, nopedekemm{e b qr`md`pre PEM. Qnnayemhe, g`jndhpnb`mmne on `kcnphrls Base64, na{wmn ophlepmn m` rper| ank|xe hqundmncn. ]rnr `kcnphrl ongbnker opedsc`d`r| hrncnb{i p`glep qnnayemh h kswxe bqecn ondundhr dk jndhpnb`mh dbnhwm{u d`mm{u h rejqr` b jndhpnbje, nrkhwmni nr US-ASCII.

J`j op`bhkn, qnnayemhe jndhpserq q hqonk|gnb`mhel rnk|jn ndmncn `kcnphrl`.

Eqkh rekn qnnayemh me jndhpnb`knq| mh on j`jnls `kcnphrls, onke g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding opnqrn nopedeker rejsyee qnqrnmhe d`mm{u b reke qnnayemh. Qkeds~yhe gm`wemh onk g`cnknbj` Content-Transfer-Encoding sj`g{b`~r, wrn rekn qnnayemh me jndhpnb`knq| mh on j`jnls `kcnphrls:

 • 7bit. ]rn gm`wemhe sj`g{b`er, wrn d`mm{e b reke qnnayemh sfe opedqr`bkem{ b tnpl`re RFC 2822. ]rn ngm`w`er, wrn dnkfm{ a{r| b{onkmem{ sj`g`mm{e mhfe sqknbh.

  • j`fd` qrpnj` rejqr` qndepfhr me ankee 998 gm`jnb;

  • bqe gm`jh bk~rq rejqrnb{lh gm`j`lh hg jndhpnbjh US-ASCII q mnlep`lh nr 1 dn 127 bjk~whrek|mn;

  • gm`jh bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh hqonk|gs~rq rnk|jn bleqre dk nangm`wemh jnmv` qrpnjh rejqr`.

  B jndhpnbje 7bit lnfer a{r| opedqr`bkemn bqe rekn qnnayemh hkh w`qr| rek` qnqr`bmncn qnnayemh. Eqkh qnqr`bmne qnnayemhe qndepfhr w`qrh, bjk~w`~yhe dbnhwm{e d`mm{e hkh rejqrnb{e gm`jh, nrkhwm{e nr US-ASCII, }rh w`qrh dnkfm{ a{r| g`jndhpnb`m{ q onlny|~ `kcnphrl` Quoted-printable hkh Base64.

  Qnnayemh q rek`lh b jndhpnbje 7bit lnfmn oeped`b`r| lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh q onlny|~ qr`md`prmni jnl`md{ DATA.

 • 8bit ]rn gm`wemhe sj`g{b`er, wrn d`mm{e b reke qnnayemh qndepf`r gm`jh, jnrnp{u mer b jndhpnbje US-ASCII. ]rn ngm`w`er, wrn b{onkmem{ qkeds~yhe sqknbh:

  • j`fd` qrpnj` rejqr` qndepfhr me ankee 998 qhlbnknb;

  • b reke qnnayemh eqr| unr a{ ndhm gm`j, hle~yhi b jndhpnbje mnlep ank|xe 127;

  • qhlbnk{ bngbp`r` j`perjh h oepebnd` qrpnjh lncsr hqonk|gnb`r|q bleqre rnk|jn dk nangm`wemh jnmv` qrpnjh rejqr`.

  B jndhpnbje 8bit lnfer a{r| opedqr`bkemn bqe rekn qnnayemh hkh w`qr| rek` qnqr`bmncn qnnayemh. Eqkh qnqr`bmne qnnayemhe qndepfhr w`qrh, bjk~w`~yhe dbnhwm{e d`mm{e, }rh w`qrh dnkfm{ a{r| g`jndhpnb`m{ q onlny|~ `kcnphrl` Quoted-printable hkh Base64.

  Qnnayemh q rejqrnl b 8-ahrmni jndhpnbje lncsr oeped`b`r|q rnk|jn lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh, onddepfhb`~yhlh SMTP-p`qxhpemhe 8BITMIME b qnnrberqrbhh qn qoevhthj`vhei RFC 1652, m`ophlep qepbep`lh Exchange 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003 hkh Exchange 2000 Server. ]rn ngm`w`er, wrn dnkfm{ a{r| b{onkmem{ sj`g`mm{e mhfe sqknbh.

  • b nrbere EHLO qepbep` dnkfmn a{r| nazbkemn jk~webne qknbn 8BITMIME;

  • qnnayemh on-opefmels oeped`~rq q hqonk|gnb`mhel qr`md`prmni SMTP-jnl`md{ DATA, ndm`jn b jnmve jnl`md{ MAIL FROM dnkfem a{r| sj`g`m o`p`lerp BODY=8BITMIME.

 • Binary ]rn gm`wemhe sj`g{b`er, wrn rekn qnnayemh qndepfhr rejqrnb{e gm`jh, jnrnp{u mer b jndhpnbje US-ASCII, hkh dbnhwm{e d`mm{e. ]rn ngm`w`er, wrn b{onkm~rq qkeds~yhe sqknbh:

  • p`gpexem{ k~a{e onqkednb`rek|mnqrh gm`jnb;

  • dkhm` qrpnj me ncp`mhwem`;

  • dbnhwm{e }kelemr{ qnnayemh me msfd`~rq b jndhpnb`mhh.

  Qnnayemh q rejqrnl b jndhpnbje Binary lncsr oeped`b`r|q rnk|jn lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh, onddepfhb`~yhlh SMTP-p`qxhpemhe BINARYMIME b qnnrberqrbhh qn qoevhthj`vhei RFC 3030, m`ophlep qepbep`lh Exchange 2010, Exchange 2007, Exchange 2003 hkh Exchange 2000. ]rn ngm`w`er, wrn dnkfm{ a{r| b{onkmem{ sj`g`mm{e mhfe sqknbh.

  • B nrbere EHLO qepbep` dnkfmn a{r| nazbkemn jk~webne qknbn BINARYMIME.

  • SMTP-p`qxhpemhe BINARYMIME lnfer hqonk|gnb`r|q rnk|jn q SMTP-p`qxhpemhel CHUNKING. Tsmjvh p`gdekemh ongbnker nrop`bkr| jpsom{e rek` qnnayemhi b bhde meqjnk|jhu lem|xhu aknjnb. Nm` r`jfe nopedekem` b qoevhthj`vhh RFC 3030. B nrbere EHLO qepbep` dnkfmn a{r| nazbkemn jk~webne qknbn CHUNKING.

  • Qnnayemh dnkfm{ oeped`b`r|q q onlny|~ jnl`md{ BDAT, ` me qr`md`prmni jnl`md{ DATA.

  • Eqkh qnnayemhe hleer rekn, b jnmve jnl`md{ MAIL FROM dnkfem a{r| sj`g`m o`p`lerp BODY=BINARYMIME.

Gm`wemh 7bit, 8bit h Binary me lncsr hqonk|gnb`r|q bleqre b ndmnl qnqr`bmnl qnnayemhh. Nmh bk~rq bg`hlnhqjk~w`~yhlh. Gm`wemh Quoted-printable h Base64 lncsr bqrpew`r|q b reke qnqr`bmncn qnnayemh, opedqr`bkemmnl b jndhpnbje 7bit hkh 8bit, mn me b reke qnnayemh Binary. Eqkh rekn qnqr`bmncn qnnayemh qndepfhr p`gm{e w`qrh, bjk~w`~yhe qndepfhlne 7bit h 8bit, bqe qnnayemhe jk`qqhthvhpserq j`j qnnayemhe b jndhpnbje 8bit. Eqkh rekn qnqr`bmncn qnnayemh qndepfhr p`gm{e w`qrh, bjk~w`~yhe qndepfhlne 7bit h 8bit h Binary, bqe qnnayemhe jk`qqhthvhpserq j`j qnnayemhe b jndhpnbje Binary.

Content-Disposition

Attachment

]rn onke g`cnknbj`, nohq`mmne b qoevhthj`vhh RFC 2183, sj`g{b`er onwrnbnls jkhemrs q onddepfjni MIME, j`j els qkedser nrnap`ghr| bknfemm{i t`ik. Nmn lnfer hler| gm`wemh Inline h Attachment. Eqkh d`mmne onke hleer gm`wemhe Inline, bknfemhe nrnap`f`erq b reke qnnayemh. Eqkh d`mmne onke hleer gm`wemhe Attachment, bknfemm{i t`ik nrnap`f`erq j`j na{wmne bknfemhe, r. e. nrdek|mn nr rek` qnnayemh. Eqkh hqonk|gserq gm`wemhe Attachment, dnqrsom{ dpsche o`p`lerp{, r`jhe j`j Filename, Creation-date h Size.

#RTT

Tnpl`r{ qnnayemhi qepbep` Exchange 2010 h Outlook

Mhfe nohq`m{ nqmnbm{e tnpl`r{ qnnayemhi, dnqrsom{e b qhqrele Exchange 2010 h b ophknfemhh Microsoft Outlook.

 • Na{wm{i rejqr Na{wmne rejqrnbne qnnayemhe bjk~w`er rnk|jn rejqrnb{e gm`jh US-ASCII b qnnrberqrbhh qn qoevhthj`vhei RFC 2822. P`gm{e xphtr{ hkh dpsche qonqna{ tnpl`rhpnb`mh rejqr` b qnnayemhh hqonk|gnb`r|q me lncsr. Mhfe nohq`m{ db` bnglnfm{u tnpl`r` na{wmncn rejqrnbncn qnnayemh.

  • G`cnknbjh h rekn qnnayemh qnqrnr hg rejqrnb{u gm`jnb US-ASCII. Bknfemh jndhps~rq q hqonk|gnb`mhel `kcnphrl` Uuencode (+Unix-to-Unix encoding;). D`mm{i `kcnphrl ongbnker up`mhr| dbnhwm{e bknfemh b reke qnnayemh }kejrpnmmni onwr{ q hqonk|gnb`mhel rejqrnb{u gm`jnb US-ASCII.

  • Qnnayemhe jndhpserq b jndhpnbje MIME qn gm`wemhel text/plain b onke Content-Type h gm`wemhel 7bit b onke Content-Transfer-Encoding b qksw`e rejqrnb{u w`qrei qnqr`bmncn qnnayemh. K~a{e bknfemh jndhps~rq q hqonk|gnb`mhel `kcnphrl` Quoted-printable hkh Base64. On slnkw`mh~ oph qnqr`bkemhh h nrop`bje na{wmncn rejqrnbncn qnnayemh b Outlook nmn jndhpserq b jndhpnbje MIME qn gm`wemhel text/plain b j`weqrbe onk Content-Type.

 • HTML B qnnayemhu q rejqrnl b tnpl`re HTML onddepfhb`erq tnpl`rhpnb`mhe rejqr`, tnmnb{e hgnap`femh, r`akhv{, qohqjh h dpsche cp`thweqjhe }kelemr{. Dk qnup`memh }rhu }kelemrnb tnpl`rhpnb`mh qnnayemh b tnpl`re HTML dnkfm{ jndhpnb`r|q b jndhpnbje MIME.

 • Tnpl`r RTF Tnpl`r RTF onddepfhb`er tnpl`rhpnb`mhe rejqr` h dpsche cp`thweqjhe }kelemr{. Tnpl`r RTF r`jfe m`g{b`~r tnpl`rnl TNEF. (Transport Neutral Encoding Format).

  Qnnayemh b tnpl`re RTF onddepfhb`~rq rnk|jn ophknfemhel Outlook h mejnrnp{lh dpschlh onwrnb{lh jkhemr`lh MAPI. MAPI — }rn p`gp`anr`mm` b Microsoft `puhrejrsp` nalem` qnnayemhlh, ongbnk~y` ophknfemhl bg`hlndeiqrbnb`r| q p`gkhwm{lh qhqrel`lh nalem` qnnayemhlh m` p`gkhwm{u `oo`p`rm{u ok`rtnpl`u. Hmrepteiq MAPI nqmnb`m m` `puhrejrspe COM. B Outlook MAPI hqonk|gserq dk bg`hlndeiqrbh q onwrnb{lh yhj`lh m` jnlo|~repe ond sop`bkemhel Exchange 2010 q sqr`mnbkemmni pnk|~ qepbep` onwrnb{u yhjnb.

  Tnpl`r RTF dk qnnayemhi me hleer mhwecn nayecn q tnpl`rnl RTF dk dnjslemrnb, qsyeqrbs~yhl b Microsoft Word.

 • TNEF TNEF — }rn qoevhthweqjhi tnpl`r Microsoft, hqonk|gsel{i dk hmj`oqskvhh qbniqrb qnnayemhi MAPI. Qnnayemhe b tnpl`re TNEF qndepfhr qnnayemhe b bhde na{wmncn rejqr` h bknfemhe, b jnrnpne so`jnb`m` hqundm` nrtnpl`rhpnb`mm` bepqh qnnayemh. J`j op`bhkn, }rn bknfemhe m`g{b`erq Winmail.dat. B ecn qnqr`b bundr qkeds~yhe }kelemr{:

  • nphchm`k|m` nrtnpl`rhpnb`mm` bepqh qnnayemh, bjk~w`~y`, m`ophlep, rejqr p`gmncn p`glep` h rejqr, b{dekemm{i p`gm{lh xphtr`lh h vber`lh;

  • nazejr{ OLE, m`ophlep bqrpnemm{e hgnap`femh hkh dnjslemr{ Microsoft Office;

  • qoevh`k|m{e }kelemr{ Outlook, m`ophlep m`qrp`hb`el{e tnpl{, jmnojh cnknqnb`mh h ophck`xemh m` qnap`mh;

  • na{wm{e bknfemh, jnrnp{e hlekhq| b hqundmnl qnnayemhh.

  Onksw`~yeeq na{wmne rejqrnbne qnnayemhe lnfer a{r| opedqr`bkemn b qkeds~yhu tnpl`r`u:

  • qnnayemhe, qnnrberqrbs~yee qoevhthj`vhh RFC 2822 h bjk~w`~yee rnk|jn rejqrnb{e gm`jh US-ASCII q bknfemhel Winmail.dat b jndhpnbje Uuencode;

  • qnqr`bmne qnnayemhe b jndhpnbje MIME q bknfemhel Winmail.dat.

  Onwrnb{i jkhemr, qnnrberqrbs~yhi qoevhthj`vhh MAPI h onkmnqr|~ onddepfhb`~yhi tnpl`r TNEF (r`jni j`j Outlook), nap`a`r{b`er bknfemhe Winmail.dat h b{bndhr qndepfhlne hqundmncn qnnayemh, me nrnap`f` bknfemhe Winmail.dat. Onwrnb{i jkhemr, me onddepfhb`~yhi tnpl`r TNEF, lnfer opedqr`bhr| qnnayemhe TNEF meqjnk|jhlh qonqna`lh, jnrnp{e nohq`m{ mhfe.

  • Nrnap`f`erq na{wm` rejqrnb` bepqh qnnayemh, oph }rnl qnnayemhe qndepfhr bknfemhe q hlemel Winmail.dat, Win.dat hkh j`jhl-khan dpschl smhbepq`k|m{l hlemel, r`jhl j`j Attnnnnn.dat hkh Attnnnnn.eml, cde nnnnn — qksw`imne whqkn.

  • Nrnap`f`erq na{wm` rejqrnb` bepqh qnnayemh. Bknfemhe TNEF opnosqj`erq hkh sd`kerq. B pegsk|r`re nqr`erq na{wmne rejqrnbne qnnayemhe.

  • Qepbep{ nalem` qnnayemhlh, onddepfhb`~yhe tnpl`r TNEF, lnfmn m`qrpnhr| r`j, wrna{ nmh sd`kkh bknfemh TNEF hg bundyhu qnnayemhi. B pegsk|r`re nqr`erq na{wmne rejqrnbne qnnayemhe. Mejnrnp{e onwrnb{e jkhemr{, r`jhe j`j Microsoft Outlook Express, me onddepfhb`~r tnpl`r TNEF, mn lncsr p`qongm`b`r| h opnosqj`r| bknfemh TNEF. B pegsk|r`re nqr`erq na{wmne rejqrnbne qnnayemhe.

  Qsyeqrbs~r opncp`ll{ qrnpnmmhu p`gp`anrwhjnb, onlnc`~yhe b{onkmr| openap`gnb`mhe bknfemhi Winmail.dat.

  Tnpl`r TNEF onddepfhb`erq qepbep`lh Exchange 2010, Exchange 2007, Exchange 2003, Exchange 2000 h Exchange Server bepqhh 5.5. Qnnayemh TNEF oeped`~rq lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh q onlny|~ qr`md`prmni jnl`md{ DATA. Tnpl`r TNEF `brnl`rhweqjh hqonk|gserq qepbepnl Exchange b sj`g`mm{u mhfe qhrs`vhu.

  • Exchange 2003 Eqkh npc`mhg`vh Exchange p`anr`er b qlex`mmnl pefhle, tnpl`r TNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange, nrmnqyhlhq j p`gm{l cpsoo`l l`pxpsrhg`vhh.

  • Exchange 2000 Tnpl`r TNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange, nrmnqyhlhq j p`gm{l cpsoo`l l`pxpsrhg`vhh.

 • Summary Transport Neutral Encapsulation Format (STNEF) Tnpl`r{ STNEF h TNEF }jbhb`kemrm{. Ndm`jn qnnayemh STNEF h TNEF jndhps~rq on-p`gmnls. Qnnayemh STNEF bqecd` opedqr`bkem{ b jndhpnbje MIME, ` onke Content-Transfer-Encoding b mhu bqecd` hleer gm`wemhe Binary. R`jhl nap`gnl, nmh me qndepf`r na{wmni rejqrnbni bepqhh qnnayemh; nrdek|mncn bknfemh Winmail.dat b reke r`jncn qnnayemh r`jfe mer. Bqe qnnayemhe opedqr`bkerq q hqonk|gnb`mhel rnk|jn dbnhwm{u d`mm{u. Qnnayemh, b jnrnp{u onke Content-Transfer-Encoding hleer gm`wemhe Binary, lncsr oeped`b`r|q rnk|jn lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh, onddepfhb`~yhlh h nazbk~yhlh SMTP-p`qxhpemh BINARYMIME h CHUNKING b qnnrberqrbhh qn qoevhthj`vhei RFC 3030. ]rh qnnayemh bqecd` oeped`~rq lefds SMTP-qepbep`lh nalem` qnnayemhlh q onlny|~ jnl`md{ BDAT, ` me qr`md`prmni jnl`md{ DATA.

  Tnpl`r STNEF onddepfhb`erq qepbepnl Exchange 2010, Exchange 2007, Exchange 2003 h Exchange 2000. Nm `brnl`rhweqjh hqonk|gserq qepbepnl Exchange b nohq`mm{u mhfe qhrs`vhu.

  • Exchange 2010 Tnpl`r STNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh bqeu qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange b npc`mhg`vhh.

  • Exchange 2007 Tnpl`r STNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh bqeu qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange b npc`mhg`vhh.

  • Exchange 2003 Eqkh npc`mhg`vh Exchange p`anr`er b nqmnbmnl pefhle, tnpl`r STNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh bqeu qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange b npc`mhg`vhh.

  • Exchange 2000 Tnpl`r STNEF hqonk|gserq dk opedqr`bkemh qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange, nrmnqyhlhq j ndmni cpsooe l`pxpsrhg`vhh. Meonddepfhb`elne hqop`bkemhe ongbnker qepbeps Exchange 2000 hqonk|gnb`r| tnpl`r STNEF r`jfe dk opedqr`bkemh qnnayemhi, oeped`b`el{u lefds qepbep`lh Exchange, nrmnqyhlhq j p`gm{l cpsoo`l l`pxpsrhg`vhh.

  Qepbep Exchange mhjncd` me nrop`bker qnnayemh STNEF bmexmhl onksw`rekl. G` opedek{ npc`mhg`vhh Exchange lnfmn nrop`bkr| rnk|jn qnnayemh b tnpl`re TNEF.

#RTT

]kelemr{ openap`gnb`mh qndepfhlncn

Openap`gnb`mhe qndepfhlncn — }rn opnveqq m`dkef`yecn tnpl`rhpnb`mh qnnayemh dk j`fdncn bmexmecn onksw`rek. Openap`gnb`mhe qndepfhlncn b{onkmerq jk`qqhthj`rnpnl m` rp`mqonprmnl qepbepe-jnmvemrp`rnpe.

O`p`lerp{ openap`gnb`mh qndepfhlncn, jnrnp{e lnfmn g`d`r| b npc`mhg`vhh Exchange, dekrq m` j`recnphh, nohq`mm{e mhfe.

 • O`p`lerp{ openap`gnb`mh TNEF ]rh o`p`lerp{ nopedek~r, menaundhln kh sd`kr| tnpl`rhpnb`mhe TNEF hg qnnayemhi, onjhd`~yhu npc`mhg`vh~ Exchange.

 • O`p`lerp{ jndhpnb`mh qnnayemhi ]rh o`p`lerp{ nopedek~r u`p`jrephqrhjh jndhpnb`mh qnnayemhi, r`jhe j`j m`anp{ gm`jnb MIME h m`anp{ gm`jnb, nrkhwm{e nr MIME, jndhpnbj` qnnayemh h tnpl`r{ bknfemhi.

Sj`g`mm{e o`p`lerp{ openap`gnb`mh h jndhpnb`mh me g`bhqr dpsc nr dpsc`. M`ophlep, bnglnfmnqr| nrop`bjh qnnayemhi TNEF g` opedek{ npc`mhg`vhh Exchange me nrmnqhrq j g`d`mm{l dk }rhu qnnayemhi o`p`lerp`l jndhpnb`mh MIME hkh o`p`lerp`l jndhpnb`mh qndepfhlncn b na{wm{i rejqr.

M`qrpnhr| openap`gnb`mhe qndepfhlncn lnfmn m` p`gm{u spnbmu npc`mhg`vhh Exchange. Nmh nohq`m{ mhfe.

 • O`p`lerp{ sd`kemm{u dnlemnb Sd`kemm{e dnlem{ nopedek~r o`p`lerp{ oeped`wh hqundyhu qnnayemhi lefds npc`mhg`vhei Exchange 2010 h dnlem`lh, me bundyhlh b keq Qksfa` j`r`kncnb Active Directory. D`fe eqkh dk jnmjperm{u dnlemnb me qngd`m{ g`ohqh sd`kemm{u dnlemnb, jn bqel sd`kemm{l `dpeqm{l opnqrp`mqrb`l (*) ophlem~rq o`p`lerp{ opednopedekemmncn sd`kemmncn dnlem` q hlemel Default.

 • O`p`lerp{ onk|gnb`rekei onwr{ h onwrnb{u jnmr`jrnb Onk|gnb`rekh onwr{ h onwrnb{e jnmr`jr{ bn lmncnl onunfh: h re, h dpsche hle~r bmexmhe `dpeq` }kejrpnmmni onwr{ h opedqr`bk~r k~dei g` opedek`lh npc`mhg`vhh Exchange. Ck`bmne hu p`gkhwhe b rnl, wrn onk|gnb`rekh onwr{ hle~r jnmrejqr{ aegno`qmnqrh, jnrnp{e lncsr a{r| hqonk|gnb`m{ dk bund` b dnlem Qksfa` j`r`kncnb Active Directory h dnqrso` j peqspq`l, m` jnrnp{e a{kn onkswemn p`gpexemhe.

 • O`p`lerp{ Outlook B Outlook lnfmn g`d`r| dk qnnayemh o`p`lerp{ tnpl`rhpnb`mh h jndhpnb`mh, nohq`mm{e mhfe.

  • Tnpl`r qnnayemhi ]rnr o`p`lerp ongbnker m`gm`whr| tnpl`r on slnkw`mh~ dk bqeu qnnayemhi Tnpl`r on slnkw`mh~ dk bqeu qnnayemhi lnfmn oepenopedekr| oph qngd`mhh jnmjpermncn qnnayemh.

  • Tnpl`r qnnayemhi Hmrepmer` ]rnr o`p`lerp nopedeker, asdsr kh qnnayemh TNEF nrop`bkr|q sd`kemm{l onksw`rekl j`j eqr| hkh qm`w`k` asder b{onkmr|q hu openap`gnb`mhe b tnpl`r, nak`d`~yhi kswxei qnbleqrhlnqr|~. Lnfmn r`jfe g`d`r| p`gkhwm{e o`p`lerp{ jndhpnb`mh dk qnnayemhi, nrop`bkel{u sd`kemm{l onksw`rekl. ]rh o`p`lerp{ me ophlem~rq j qnnayemhl, nrop`bkel{l onksw`rekl b npc`mhg`vhh Exchange.

  • Tnpl`r qnnayemhi Hmrepmer` dk onksw`rekei ]rnr o`p`lerp nopedeker, asdsr kh qnnayemh TNEF nrop`bkr|q jnmjperm{l onksw`rekl j`j eqr| hkh qm`w`k` asder b{onkmr|q hu openap`gnb`mhe b ankee tnpl`r, nak`d`~yhi kswxei qnbleqrhlnqr|~. Lnfmn g`d`r| o`p`lerp{ openap`gnb`mh dk jnmjperm{u jnmr`jrnb hg o`ojh +Jnmr`jr{; h oepenopedekr| }rh o`p`lerp{ dk jnmjperm{u onksw`rekei b onku +Jnls;, +Jnoh; hkh +Qjp{r` jnoh; oph qngd`mhh qnnayemh. Dk onksw`rekei b npc`mhg`vhh Exchange }rh o`p`lerp{ mednqrsom{.

  • O`p`lerp{ jndhpnb`mh qnnayemhi Hmrepmer` dk onksw`rekei ]rh o`p`lerp{ ongbnk~r sop`bkr| jndhpnb`mhel qndepfhlncn b jndhpnbjs MIME hkh na{wm{i rejqr dk jnmjperm{u jnmr`jrnb hg o`ojh +Jnmr`jr{; h oepenopedekr| o`p`lerp{ openap`gnb`mh dk jnmjperm{u onksw`rekei b onku +Jnls;, +Jnoh; hkh +Qjp{r` jnoh; oph qngd`mhh qnnayemh. Dk onksw`rekei b npc`mhg`vhh Exchange }rh o`p`lerp{ mednqrsom{.

  • Lefdsm`pndm{e o`p`lerp{ ]rh o`p`lerp{ ongbnk~r jnmrpnkhpnb`r| hqonk|gnb`mhe m`anpnb gm`jnb b qnnayemhu.

O`p`lerp{ openap`gnb`mh TNEF

O`p`lerp{ openap`gnb`mh TNEF lnfmn g`d`r| m` qkeds~yhu spnbmu:

 • o`p`lerp{ sd`kemm{u dnlemnb;

 • o`p`lerp{ onk|gnb`rekei onwr{ h onwrnb{u jnmr`jrnb;

 • o`p`lerp{ Outlook, bjk~w`:

  • tnpl`r qnnayemhi;

  • tnpl`r qnnayemhi Hmrepmer`;

  • tnpl`r qnnayemhi Hmrepmer` dk onksw`rekei;

Ondpnam{e qbedemh ql. b p`gdeke O`p`lerp{ openap`gnb`mh TNEF.

O`p`lerp{ jndhpnb`mh qnnayemhi

]rh o`p`lerp{ lnfmn g`d`r| m` qkeds~yhu spnbmu:

 • o`p`lerp{ sd`kemm{u dnlemnb;

 • o`p`lerp{ onwrnb{u onk|gnb`rekei h jnmr`jrnb;

 • o`p`lerp{ Outlook, bjk~w`:

  • tnpl`r qnnayemhi;

  • tnpl`r qnnayemhi Hmrepmer`;

  • tnpl`r qnnayemhi dk onksw`rekei b Hmrepmere;

  • o`p`lerp{ jndhpnb`mh m`anpnb gm`jnb qnnayemhi.

Ondpnam{e qbedemh ql. b p`gdeke O`p`lerp{ jndhpnb`mh qnnayemhi.

#RTT

Openap`gnb`mhe qndepfhlncn, b{onkmelne dp`ibepnl up`mhkhy`

Dp`ibep up`mhkhy` r`jfe b{onkmer openap`gnb`mhe qndepfhlncn. Dp`ibep up`mhkhy` hqonk|gserq m` rp`mqonprm{u qepbep`u-jnmvemrp`rnp`u dk rp`mqonpr` qnnayemhi lefds onwrnb{lh yhj`lh m` qepbep`u onwrnb{u yhjnb h nweped|~ oeped`wh. Rnwmee cnbnp, nm rp`mqonprhpser qnnayemh hg o`ojh +Hqundyhe; nrop`bhrek b nweped| oeped`wh m` rp`mqonprmnl qepbepe-jnmvemrp`rnpe h hg nwepedh oeped`wh m` rp`mqonprmnl qepbepe-jnmvemrp`rnpe b o`ojs +Bundyhe; onksw`rek. Dp`ibep up`mhkhy` openap`gser bqe bundyhe qnnayemh b tnpl`r MAPI h bqe hqundyhe qnnayemh hg tnpl`r` MAPI b menaundhl{i tnpl`r. Nxhajh dp`ibep` up`mhkhy` oph openap`gnb`mhh qndepfhlncn pechqrphps~rq oph rp`qqhpnbje openap`gnb`mh qndepfhlncn.

Dnonkmhrek|m{e qbedemh ql. b p`gdeke Rp`qqhpnbj` openap`gnb`mh jnmremr`.

#RTT