Bund b opncp`lls Communicator 2007 R2

B }rnl p`gdeke p`qql`rphb`~rq bnopnq{ `brnl`rhweqjncn bund` b opncp`lls Office Communicator 2007 R2, hglememh swermni g`ohqh dk bund`, ` r`jfe bnglnfm{e deiqrbh, eqkh me sd`erq b{onkmhr| bund.

Rpeaselne deiqrbhe


G`osqj opncp`ll{ Communicator h bund

J`j op`bhkn, m`qrpnijs opncp`ll{ Communicator 2007 R2 b{onkmer qhqrelm{i `dlhmhqrp`rnp. Ndm`jn `dlhmhqrp`rnp lnfer me g`d`r| o`p`lerp `brnl`rhweqjncn g`osqj` opncp`ll{ Communicator 2007 R2 oph bunde b Windows, on}rnls }rnr bnopnq asder p`qqlnrpem mhfe.

@brnl`rhweqjhi g`osqj opncp`ll{ Communicator oph bunde b noep`vhnmms~ qhqrels Windows

 1. M` p`anwel qrnke Windows m`flhre jmnojs Osqj h b{aephre Bqe opncp`ll{, Microsoft Office Communicator 2007.
 2. B njme opncp`ll{ Office Communicator opnbep|re op`bhk|mnqr| hlemh onk|gnb`rek, bbedhre o`pnk| h m`flhre jmnojs Bund.
 3. B qrpnje g`cnknbj` opncp`ll{ Office Communicator m`flhre jmnojs Lem~.
 4. Nrjpnire lem~ Qepbhq, b{aephre osmjr O`p`lerp{ h sqr`mnbhre tk`fnj @brnl`rhweqjh g`osqj`r| opncp`lls Communicator bleqre q Windows (eqkh nm eye me sqr`mnbkem).

 J m`w`ks qrp`mhv{

Hglememhe swermni g`ohqh dk bund`

 1. Wrna{ hglemhr| swerms~ g`ohq|, hqonk|gsels~ dk bund` b opncp`lls Communicator 2007 R2, menaundhln qm`w`k` b{irh hg opncp`ll{. B qrpnje g`cnknbj` opncp`ll{ Office Communicator m`flhre jmnojs Lem~, nrjpnire lem~ Ondjk~wemhe h g`rel b{aephre jnl`mds B{und.
 2. B qrpnje g`cnknbj` opncp`ll{ Office Communicator m`flhre jmnojs Lem~, b{aephre osmjr Ondjk~wemhe h g`rel jnl`mds Hglemhr| `dpeq dk bund`.
 3. B dh`kncnbnl njme O`p`lerp{ b p`gdeke Ln swerm` g`ohq| sj`fhre mnbs~ swerms~ g`ohq| b onke @dpeq dk bund` h m`flhre jmnojs NJ.
 4. B njme opncp`ll{ Office Communicator bbedhre hl onk|gnb`rek h o`pnk| dk swermni g`ohqh h m`flhre jmnojs Bund.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Sqrp`memhe opnakel, bngmhj`~yhu oph bunde b opncp`lls

Onqke sqr`mnbjh opncp`ll{ Communicator 2007 R2 qhqrelm{i `dlhmhqrp`rnp, j`j op`bhkn, b{onkmer bqe menaundhl{e m`qrpnijh. Ndm`jn bnglnfm{ qhrs`vhh, b jnrnp{u me sd`erq b{onkmhr| bund. Eqkh oph b{onkmemhh bund` onbkerq qnnayemhe na nxhaje, rn, opefde wel nap`y`r|q j qhqrelmnls `dlhmhqrp`rnps, onopnasire b{onkmhr| qkeds~yhe deiqrbh.

Opnbepj` qbedemhi swermni g`ohqh

 1. B qrpnje g`cnknbj` opncp`ll{ Office Communicator m`flhre jmnojs Lem~, nrjpnire lem~ Qepbhq h g`rel b{aephre osmjr O`p`lerp{.
 2. B dh`kncnbnl njme O`p`lerp{ oepeidhre m` bjk`djs Khwm{e h b p`gdeke Ln swerm` g`ohq| opnbep|re op`bhk|mnqr| d`mm{u b onke +@dpeq dk bund`;.
 3. Wrna{ m`qrpnhr| opncp`lls Communicator bpswms~, m`flhre jmnojs Dnonkmhrek|mn. Saedhreq|, wrn b{ap`m o`p`lerp M`qrpnij` bpswms~, h opnbep|re op`bhk|mnqr| gm`wemhi Hl hkh IP-`dpeq bmsrpemmecn qepbep`, Hl hkh IP-`dpeq bmexmecn qepbep` h Ondjk~wemhe on opnrnjnks. G`rel m`flhre jmnojs NJ.
 4. M`flhre jmnojs NJ, wrna{ g`jp{r| dh`kncnbne njmn O`p`lerp{.
 5. B ck`bmnl njme opncp`ll{ Office Communicator onbrnpmn bbedhre hl onk|gnb`rek h o`pnk| h m`flhre jmnojs Bund, wrna{ onopnanb`r| ondjk~whr|q eye p`g.

Eqkh b{onkmhr| bund on-opefmels me sd`erq, lnfmn bnqonk|gnb`r|q o`p`lerp`lh bedemh fspm`k` b opncp`lle Communicator.

Onkswemhe qbedemhi n jnmthcsp`vhh

 1. Sdepfhb` jk`bhxs CTRL, yekjmhre gm`wnj opncp`ll{ Communicator 2007 R2 m` o`mekh g`d`w.
 2. B{aephre jnl`mds Qbedemh n jnmthcsp`vhh.
 3. Dk jnohpnb`mh d`mm{u m`flhre jmnojs Jnohpnb`r|. Bqr`b|re qjnohpnb`mm{e d`mm{e b dnjslemr hkh b qnnayemhe }kejrpnmmni onwr{.

O`p`lerp{ bedemh fspm`k`

 Ophlew`mhe.   B NQ Windows Vista dk bjk~wemh tsmjvhh bedemh fspm`k` menaundhln ophm`dkef`r| j knj`k|mni cpsooe +Onk|gnb`rekh fspm`knb opnhgbndhrek|mnqrh;. Ql. p`gdek +Ophqnedhmemhe j cpsooe onk|gnb`rekei fspm`knb opnhgbndhrek|mnqrh; b Psjnbndqrbe on p`gbepr{b`mh~ opncp`ll{ Microsoft Office Communicator 2007 R2 hkh nap`rhreq| j qhqrelmnls `dlhmhqrp`rnps.

Opncp`ll` Office Communicator opednqr`bker qkeds~yhe o`p`lerp{ bedemh fspm`k`, jnrnp{e lncsr onlnw| sqrp`mhr| opnakel{ bund` b opncp`lls Communicator.

Bjk~wemhe tsmjvhh fspm`k`

 1. B qrpnje g`cnknbj` opncp`ll{ Communicator m`flhre jmnojs Lem~, nrjpnire lem~ Qepbhq h g`rel b{aephre osmjr O`p`lerp{.
 2. Oepeidhre m` bjk`djs Nayhe h b p`gdeke O`p`lerp{ b{aephre msfm{e o`p`lerp{ bedemh fspm`k`.

Osr| j t`iks fspm`k` opncp`ll{ Communicator

Nrnap`femhe njm` opnqlnrp` qna{rhi Windows

 1. M`flhre jmnojs Osqj, b{aephre jnl`mds B{onkmhr|, b onke Nrjp{r| bbedhre jnl`mds eventvwr h g`rel m`flhre jmnojs NJ.
 2. B njme Opnqlnrp qna{rhi b nak`qrh depeb` jnmqnkh qkeb` b{onkmhre ndmn hg qkeds~yhu deiqrbhi.
  • B Windows XP b{aephre osmjr Ophknfemhe.
  • B Windows Vista db`fd{ yekjmhre osmjr Fspm`k{ Windows, ` g`rel b{aephre osmjr Ophknfemhe.
 3. Db`fd{ yekjmhre b qohqje q`ls~ onqkedm~~ nxhajs b opncp`lle Communicator, wrna{ b{beqrh qbedemh na nxhaje.
 4. B dh`kncnbnl njme Qbniqrb` qna{rhi m`flhre jmnojs Jnohpnb`r|, wrna{ qjnohpnb`r| rejqr nxhajh b astep nalem`.
 5. Bqr`b|re qbedemh na nxhaje b rejqrnb{i t`ik hkh qnnayemhe }kejrpnmmni onwr{, ` g`rel qbfhreq| q qhqrelm{l `dlhmhqrp`rnpnl hkh qksfani reumhweqjni onddepfjh.

 J m`w`ks qrp`mhv{