Onj`g`r| bqe

M`qrpnij` gbsj` h bhden

Tsmjvh M`qrpnij` gbsj` h bhden opednqr`bker qkeds~yhe bnglnfmnqrh.

Rpeaselne deiqrbhe


M`qrpnij` gbsj` h bhden rpsaj` hkh c`pmhrsp`

Qrp`mhv` M`qrpnij` gbsj` h bhden rpsaj` hkh c`pmhrsp` nrnap`f`erq rnk|jn b rnl qksw`e, eqkh opncp`ll` Office Communicator 2007 R2 nam`psfhb`er rpsajs hkh c`pmhrsps USB, ondjk~wemms~ j jnlo|~reps. Rpsajh h c`pmhrsp{ }rn reketnmm{e sqrpniqrb` q dhm`lhjnl, lhjpntnmnl h jmnojni dk b{onkmemh h g`bepxemh gbnmjnb.

Eqkh dk ondjk~wemh qr`vhnm`pmncn reketnm` Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition j jnlo|~reps hqonk|gserq USB-j`aek|, }rnr reketnm qr`mnbhrq `sdhnsqrpniqrbnl, hqonk|gsel{l on slnkw`mh~ dk gbnmjnb q onlny|~ opncp`ll{ Communicator, jnmtepemvhi h qe`mqnb Live Meeting. Opncp`ll` Communicator `brnl`rhweqjh qbg{b`erq qn qr`vhnm`pm{l reketnmnl. ]rn ngm`w`er, wrn bqe gbnmjh hg opncp`ll{ Communicator asdsr qnbepx`r|q qn qr`vhnm`pmncn reketnm`. Jpnle rncn, oph yekwj`u sbednlkemhi n bundyel gbnmje asder `brnl`rhweqjh ondjk~w`r|q qr`vhnm`pm{i reketnm. Bn bpel gbnmj` bqe deiqrbh on sop`bkemh~ gbnmjnl nrp`f`~rq h b opncp`lle Communicator h m` qr`vhnm`pmnl reketnme.

B{anp rpsajh hkh c`pmhrsp{

B p`qjp{b`~yelq qohqje Rpsaj` hkh c`pmhrsp` sj`g`m{ reketnmm{e sqrpniqrb`, nam`psfemm{e tsmjvhei M`qrpnij` gbsj` h bhden. On slnkw`mh~ tsmjvh M`qrpnij` gbsj` h bhden `brnl`rhweqjh b{ahp`er rpsajs hkh c`pmhrsps b qnnrberqrbhh qn qkeds~yhl onpdjnl.

Onj`g`r|Onpdnj `brnl`rhweqjncn b{anp` rpsajh hkh c`pmhrsp{

 1. UC-qeprhthvhpnb`mm{i qr`vhnm`pm{i IP-reketnm, m`ophlep Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition
 2. UC-qeprhthvhpnb`mm` rpsaj` q dhqokeel
 3. UC-qeprhthvhpnb`mm` rpsaj` q cpnljncnbnphrekel
 4. UC-qeprhthvhpnb`mm` c`pmhrsp`
 5. UC-qeprhthvhpnb`mmne sqrpniqrbn aeg dhqoke h dhm`lhj`
 6. Rpsaj`, me qeprhthvhpnb`mm` UC

B p`qjp{b`~yelq qohqje Rpsaj` hkh c`pmhrsp` dnqrsom{ qkeds~yhe o`p`lerp{.

Dhm`lhj

Lhjpntnm

 J m`w`ks qrp`mhv{

M`qrpnij` gbsj` h bhden dhm`lhj/lhjpntnm hkh cpnljncnbnphrek|

M` qrp`mhve M`qrpnij` gbsj` h bhden dhm`lhj/lhjpntnm hkh cpnljncnbnphrek| lnfmn b{ap`r| dhm`lhj h lhjpntnm dk hqonk|gnb`mh gbsjnb{u tsmjvhi ophknfemh. R`jfe lnfmn b{ap`r| nrdek|m{e sqrpniqrb` dk dhm`lhj` h lhjpntnm`. Jpnle rncn, eqkh nam`psfem` reketnmm` rpsaj` hkh c`pmhrsp`, dk gbnmjnb lnfmn b{ap`r| cpnljncnbnphrek| (nrkhwm{i nr rpsajh hkh c`pmhrsp{, hqonk|gselni on slnkw`mh~). On slnkw`mh~ tsmjvh M`qrpnij` gbsj` h bhden `brnl`rhweqjh b{ahp`er dhm`lhj h lhjpntnm b qnnrberqrbhh qn qkeds~yhl onpdjnl.

Onj`g`r|Onpdnj `brnl`rhweqjncn b{anp` dhm`lhj` h lhjpntnm` hkh cpnljncnbnphrek

 1. Cpnljncnbnphrek| b b{ap`mmnl reketnmmnl sqrpniqrbe
 2. Sqrpniqrbn RoundTable
 3. Qr`md`prm{e qhqrelm{e sqrpniqrb`

Dhm`lhj

Lhjpntnm

 J m`w`ks qrp`mhv{

M`qrpnij` gbsj` h bhden gbsjh

M` qrp`mhve M`qrpnij` gbsj` h bhden gbsjh lnfmn b{ap`r| dhm`lhj dk bnqopnhgbedemh gbsjnb ophknfemh, m`ophlep lekndhi dk bundyhu gbnmjnb hkh gbsjnb{u sbednlkemhi n ophck`xemhh m` nalem lcmnbemm{lh qnnayemhlh. On slnkw`mh~ tsmjvh M`qrpnij` gbsj` h bhden `brnl`rhweqjh b{ahp`er qhqrelm{e dhm`lhjh, hqonk|gsel{e on slnkw`mh~.

Dhm`lhj

 J m`w`ks qrp`mhv{

M`qrpnij` gbsj` h bhden bea-j`lep`

Qrp`mhv` M`qrpnij` gbsj` h bhden bea-j`lep` ongbnker b{ap`r| bea-j`leps dk hqonk|gnb`mh bn bpel bhdenaeqed. ]r` qrp`mhv` r`jfe ongbnker nap`y`r|q j ON dk b{onkmemh m`qrpnijh, jnrnpne onqr`bkerq hgcnrnbhrekel bea-j`lep{. On slnkw`mh~ opncp`ll` Communicator 2007 R2 `brnl`rhweqjh b{ahp`er bhdensqrpniqrb` b qnnrberqrbhh qn qkeds~yhl onpdjnl.

Onj`g`r|Onpdnj `brnl`rhweqjncn b{anp` bhdensqrpniqrb

 1. @jrhbm{i onrnj b sqrpniqrbe RoundTable
 2. Qr`md`prmne qhqrelmne bhdensqrpniqrbn

M`qrpnijh bea-j`lep{

 J m`w`ks qrp`mhv{