Mnb{e bnglnfmnqrh opncp`ll{ Microsoft Office Communicator 2007 R2

Mnb{e tsmjvhh b opncp`lle Office Communicator 2007 R2


Mnb{e tsmjvhh dk gbnmjnb

B opncp`lle Office Communicator 2007 R2 opedqr`bkem pd mnb{u tsmjvhi, jnrnp{e lnfmn hqonk|gnb`r| oph m`w`ke reketnmmncn gbnmj` hkh bn bpel aeqed{.

 J m`w`ks qrp`mhv{

A{qrp` npc`mhg`vh jnmtepemvhi

B opncp`lle Office Communicator 2007 R2 onbhk`q| mnb` jnl`md` +Opnbeqrh qnap`mhe;, ongbnk~y` a{qrpn m`w`r| mnbs~ jnmtepemvh~ h ophck`qhr| sw`qrmhjnb bmsrph npc`mhg`vhh hkh bme ee.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Mnb{e bnglnfmnqrh qohqj` jnmr`jrnb

Qohqnj jnmr`jrnb b opncp`lle Office Communicator 2007 R2 onddepfhb`er qkeds~yhe mnb{e tsmjvhh dk sop`bkemh reketnmm{lh jnmr`jr`lh, cpsoo`lh oepe`dpeq`vhh gbnmjnb h rejsyhlh aeqed`lh.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Tsmjvh +Reketnmm{e jnmtepemvhh;

Onk|gnb`rekh, me hle~yhe dnqrso` j jnlo|~reps, mn fek`~yhe ophqnedhmhr|q j cnknqnbni jnmtepemvhh opncp`ll{ Office Communicator, reoep| lncsr ongbnmhr| b jnmtepemvh~ q onlny|~ na{wmncn lnahk|mncn, qr`vhnm`pmncn hkh dnl`xmecn reketnm`.

 J m`w`ks qrp`mhv{

P`qxhpemhe bnglnfmnqrei cnknqnbni onwr{

Mnb{e bnglnfmnqrh cnknqnbni onwr{ b opncp`lle Office Communicator 2007 R2 opednqr`bk~r sdnam{e qpedqrb`, ongbnk~yhe sop`bkr| cnknqnbni onwrni h nqr`bkr| qnnayemh dk dpschu onk|gnb`rekei.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Qnbleqrm{i dnqrso j p`anwels qrnks

Ak`cnd`p bnglnfmnqrh qnbleqrmncn dnqrso` j p`anwels qrnks b opncp`lle Office Communicator sw`qrmhj aeqed{ lnfer p`gdekr| qbni p`anwhi qrnk q dpschlh sw`qrmhj`lh. Eqkh s onk|gnb`rek eqr| dnjslemr, opegemr`vh hkh ophknfemhe, jnrnpne nm unrek a{ opedqr`bhr| dpschl qnaeqedmhj`l, nm lnfer m`w`r| qe`mq qnbleqrmncn dnqrso` j p`anwels qrnks. Onqke m`w`k` qe`mq` onk|gnb`rek| r`jfe lnfer oeped`r| sop`bkemhe dpschl sw`qrmhj`l, wrna{ nmh lnckh bg`hlndeiqrbnb`r| q p`anwhl qrnknl q onlny|~ l{xh h jk`bh`rsp{.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Dekechpnb`mhe gbnmjnb

Mnb{e bnglnfmnqrh oepe`dpeq`vhh gbnmjnb ongbnk~r dhqoerweps hkh psjnbndhrek~ b{ap`r| ndmncn hkh meqjnk|jhu onlnymhjnb (dekec`rnb), jnrnp{e asdsr ophmhl`r| ecn reketnmm{e gbnmjh. Dekec`r{ }rn jnmr`jr{, jnrnp{e lncsr nrbew`r| m` gbnmjh, `dpeqnb`mm{e dhqoerweps, ` r`jfe b{onkmr| h oepebndhr| gbnmjh nr ecn hlemh.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Cpsoonbni gbnmnj

B dh`kncnbnl njme +M`qrpnijh oepe`dpeq`vhh gbnmjnb; opncp`ll{ Office Communicator lnfmn g`d`r| cpsoos jnmr`jrnb, m`g{b`els~ cpsooni nayhu gbnmjnb, jnrnp{e lncsr nrbew`r| m` bundyhe gbnmjh.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Cpsoo{ nrber`

Cpsoo{ nrber` b opncp`lle Office Communications Server 2007 R2 ongbnk~r qr`bhr| bundyhe gbnmjh b nweped| h m`op`bkr| hu m`gm`wemm{l khv`l m` nqmnbe opednopedekemm{u op`bhk l`pxpsrhg`vhh.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Skswxemh b ondqhqrel`u gbsj` h bhden

B opncp`lls Office Communicator 2007 R2 bmeqem pd skswxemhi q vek|~ qdek`r| cnknqnbne h bhdennayemhe ankee sdnam{l.

 J m`w`ks qrp`mhv{

Hmrecp`vh qn qr`vhnm`pm{l reketnmnl

Oph hqonk|gnb`mhh USB-j`aek dk ondjk~wemh qr`vhnm`pmncn reketnm` Office Communicator 2007 R2 Phone Edition j jnlo|~reps }rnr reketnm qr`mnbhrq opedonwrhrek|m{l `sdhnsqrpniqrbnl dk gbnmjnb, jnmtepemvhi h qe`mqnb Live Meeting.

 J m`w`ks qrp`mhv{

P`qxhpemhe bnglnfmnqrei nalem` lcmnbemm{lh qnnayemhlh

Opncp`ll` Office Communicator 2007 R2 opednqr`bker qkeds~yhe p`qxhpemm{e bnglnfmnqrh nalem` lcmnbemm{lh qnnayemhlh.

 J m`w`ks qrp`mhv{

@brnl`rhweqjhe namnbkemh

B opncp`lle Communicator lnfmn m`qrpnhr| onkswemhe `brnl`rhweqjhu namnbkemhi.

 J m`w`ks qrp`mhv{